logo

年  表

地券時代 地券 作成中

地券時代(~明治22年)

嘉永20年(1643年)
田畑永代売買の禁
明治4年(1871年)9月4日
田畑勝手作の許可を大蔵省が布達
明治4年11月20日
射水郡が七尾県に、新川・婦負・砺波郡で新川県設置富山
明治5年(1872年)
田畑永代売買の禁解除、壬申地券の発行
明治5年9月25日
七尾県が廃され、射水郡が新川県に入る富山
明治6年(1873年)~14年
重要地租改正条例公布(地租改正)
明治7年(1874年)~23年
地籍編纂事業(内務省)
明治9年4月18日
大石川県となる富山
明治16年5月9日
分県により現在の富山県となる富山
明治17年~昭和6年
重要地租条例(昭和6年の地租法まで)
明治18年~昭和23年
重要地押調査の件(大蔵省)
明治20年
重要地図更正の件(大蔵省)、登記法施行
明治20年
町村地図調整式更生手続、町村地図略法
明治22年
重要地券の廃止、土地台帳規則施行
明治後期 耕地整理 作成中

明治22年~明治45年

戦前 作成中 作成中

戦前(大正元年~昭和20年)

戦後 作成中 作成中

戦後(昭和20年~昭和45年)

昭和後期 作成中 作成中

昭和45年~昭和64年

平成 作成中 作成中

平成元年~平成31年